glashelder

Duidelijkheid boven alles

Algemene Voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de diensten van Via Puur en tezamen met de Privacyverklaring onderdeel van de behandelovereenkomst.

Via Puur behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden en Privacyverklaring te wijzigen. Wijzigingen zijn van kracht nadat deze duidelijk door Via Puur zijn bekendgemaakt.

Indien een bepaling van de Algemene Voorwaarden of Privacyverklaring ongeldig blijkt te zijn door de toepassing van wet, regelgeving of een definitieve beslissing van een bevoegde rechtbank, zullen alle overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden en Privacyverklaring volledig van kracht blijven.

Artikel 1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder

- PRI-therapeut: Christel Reus, Via Puur.
- Cliënt: U, de persoon, onderneming of instantie die de opdracht voor de verrichting van werkzaamheden verstrekt.
- PRI-therapie: de door Ingeborg Bosch ontwikkelde methode, zoals ondersteund door de Stichting PRI Instituut Nederland gevestigd te Beverwijk.

Artikel 2. Toepasselijkheid voorwaarden

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van de PRI-therapeut en de Cliënt en de daaruit voortvloeiende verbintenissen alsmede op alle door de PRI-therapeut verrichte werkzaamheden en aan de Cliënt verleende diensten. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk door de PRI-therapeut zijn bevestigd.
2. Deze Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van de Cliënt.
3. De Algemene Voorwaarden worden door de PRI-therapeut bij het sluiten van de overeenkomst of verstrekken van de opdracht aan de Cliënt digitaal ter beschikking gesteld.

Artikel 3. Overeenkomst

1. De overeenkomst van opdracht komt eerst tot stand door de schriftelijke bevestiging van de PRI-therapeut dat de door de Cliënt schriftelijk (digitale handtekening) of mondeling verstrekte opdracht is aanvaard, dan wel door een begin van uitvoering van de overeenkomst door de PRI-therapeut.
2. De overeenkomst is gebaseerd op de bij de PRI-therapeut op het moment van sluiten van de overeenkomst beschikbare informatie.
3. Via Puur zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De bewaartermijn van de gegevens in uw dossier is 20 jaar, conform de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst.

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst

1. De met de PRI-therapeut gesloten overeenkomst leidt voor de PRI-therapeut tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatsverplichting, waarbij de PRI-therapeut gehouden is haar verplichtingen zodanig na te komen, als naar normen van zorgvuldigheid en vakmanschap redelijkerwijs verwacht mag worden.
2. Het is de verantwoordelijkheid van de Cliënt om de PRI-therapeut voldoende te informeren. De therapie kan een veranderingsproces op gang brengen. In welke mate is vooraf niet te voorspellen en van meerdere factoren afhankelijk. De PRI-therapeut zet zich in voor het geven van een zorgvuldige opgebouwde therapie en draagt zorg voor een passende en respectvolle begeleiding. De Cliënt is in staat en bereid verantwoording te nemen voor het eigen proces. PRI-therapeut is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de gevolgen van de door de Cliënt in de therapie eventueel hervonden herinneringen.
3. De PRI-therapeut neemt bij de uitvoering van de werkzaamheden de van tijd tot tijd geldende richtlijnen en de PRI 'Ethische Code' van de Stichting PRI Instituut Nederland in acht.
4. De PRI-therapeut is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat PRI-therapeut is uitgegaan van door de Cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.

Artikel 5. Tarieven

1. Het door de PRI-therapeut gehanteerde tarief staat vermeld op de pagina 'Vergoedingen'. De door PRI-therapeut gehanteerde tarief voor particuliere individuele therapie zijn vrijgesteld van BTW. De door PRI-therapeut gehanteerde tarief voor particuliere relatietherapie zijn inclusief BTW. Voor bedrijven zijn de gehanteerde prijzen exclusief BTW.
2. De door de PRI-therapeut gehanteerde tarieven kunnen elk jaar per 1 januari worden aangepast in overeenstemming met de relevante kostenstijgingen.
3. De PRI-therapeut zal de Cliënt 2 maanden voor dat de wijziging plaatsvindt op de hoogte stellen van de nieuwe tarieven.

Artikel 6. Contractduur en opzegging

1. Overeenkomsten worden voor onbepaalde tijd aangegaan, tenzij uitdrukkelijk een bepaalde periode of een aantal sessies is overeengekomen.
2. Overeenkomsten kunnen door elk van partijen mondeling en/of schriftelijk (tussentijds) worden opgezegd met inachtneming van één laatste gesprek ter afsluiting van het (afgebroken) therapeutisch proces.

Artikel 7. Geheimhouding

De PRI-therapeut is verplicht, op basis van de Ethische Code voor PRI-therapeuten van de Stichting PRI Instituut Nederland, tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de uitvoering van de overeenkomst heeft verkregen. Voor uitzonderingen op deze regel zie PRI 'Ethische Code' sub 1.7 en 1.8.

Artikel 8. Intellectuele eigendom

1. De PRI-therapeut is krachtens licentie van Ingeborg Bosch gerechtigd tot het gebruiken van de door Ingeborg Bosch ontwikkelde en uitgewerkte methode. De rechten van intellectuele en industriële eigendom ten aanzien van de methode, de daarbij behorende documenten en materialen berusten bij Ingeborg Bosch. Alle documenten, materialen en middelen die de Cliënt tijdens de overeenkomst tot zijn beschikking krijgt mag deze niet verveelvoudigen in welke vorm ook, kopiëren, verspreiden of wijzigen, en auteurs-, merk-, handelsnaam-, en andere aanduidingen niet wijzigen of verwijderen.
2. De door Ingeborg Bosch ontwikkelde behandelmethoden behoren tot de vertrouwelijke en geheime knowhow door haar vertrouwelijk overgedragen aan de therapeut en zullen door de Cliënt als vertrouwelijk worden behandeld. Informatie hierover zal door de Cliënt niet aan derden ter hand worden gesteld, meegedeeld of gebruikt in het kader van eigen behandelmethoden of behandelmethoden van derden, hetzij direct, hetzij indirect.
3. Bandopnames die de Cliënt van een sessie maakt, mogen door de Cliënt worden gebruikt ter verdieping van de eigen behandeling en dienen bij aanvang van de volgende sessie vernietigd te zijn, en mogen in ieder geval niet langer dan 6 weken bewaard blijven.

Artikel 9. Facturering en betaling

1. Uitloop van de sessie met méér dan 15 minuten wordt in halve uren doorbelast. Uitloop van een sessie met minder dan 15 minuten wordt niet in rekening gebracht.
2. De PRI-therapeut zal de verrichte werkzaamheden maandelijks na verrichting aan de Cliënt in rekening brengen.
3. Betaling van facturen dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum op een door Via Puur aan te geven wijze.
4. Bij gebreke van tijdige betaling is de Cliënt zonder nadere ingebrekestelling de wettelijke rente, alsmede eventuele incassokosten verschuldigd (minimale som van 125 euro) en is de PRI-therapeut gerechtigd de werkzaamheden op te schorten totdat algehele betaling is voldaan, dan wel de overeenkomst te beëindigen.

Artikel 10. Aansprakelijkheid

1. PRI-therapeut is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door of in verband met door haar verrichte diensten, tenzij de Cliënt aantoont dat de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van PRI-therapeut.
2. Bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, wordt de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde factuurbedrag.
3. Indien schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor PRI-therapeut aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid zijn beperkt tot het bedrag van de uitkering uit hoofde van de door PRI-therapeut afgesloten algemene aansprakelijkheidsverzekering, met inbegrip van het eigen risico dat de PRI-therapeut in verband met die verzekering draagt.

Artikel 11. Annulering

1. Een sessie kan tot 48 uur voor aanvang van het gesprek kosteloos worden afgezegd c.q. verplaatst.
2. Bij afzegging/verplaatsing binnen 48 uur of niet verschijnen is de Cliënt het volledige tarief voor het gesprek verschuldigd.
3. Bij weeralarm, of uitval van (openbaar) vervoer kan de sessie telefonisch of online (video) doorgang vinden.

Artikel 12. Klachten en geschillenbeslechting

1. Op deze voorwaarden en verbintenissen tussen PRI-therapeut en de Cliënt is Nederlands recht van toepassing.
2. De Cliënt heeft gedurende het behandeltraject en tot uiterlijk 12 maanden na beëindiging van de therapie het recht om een klachtenprocedure te starten.
3. De PRI-therapeut is aangesloten bij de beroepsvereniging van de NVPA. De regels van deze beroepsvereniging zijn op de PRI-therapeut van toepassing. De Cliënt kan zich met een klacht over de PRI-therapeut via de NVPA melden: NVPA 'Een klacht indienen'. De PRI-therapeut is tevens aangesloten bij de SCAG register.
Versie: 23 mei 2023