glashelder

Duidelijkheid boven alles

Privacyverklaring

Deze Privacyverklaring is van toepassing op de diensten van Via Puur en tezamen met de Algemene Voorwaarden onderdeel van de behandelovereenkomst.

Via Puur behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden en Privacyverklaring te wijzigen. Wijzigingen zijn van kracht nadat deze duidelijk door Via Puur zijn bekendgemaakt.

Indien een bepaling van de Algemene Voorwaarden of Privacyverklaring ongeldig blijkt te zijn door de toepassing van wet, regelgeving of een definitieve beslissing van een bevoegde rechtbank, zullen alle overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden en Privacyverklaring volledig van kracht blijven.

Artikel 1. Verantwoordelijkheid

De verantwoordelijke persoon voor het beheer en de handhaving van Cliënt's persoonlijke gegevens, hetzij persoonsgegevens en gevoelige gegevens, is PRI-therapeut Christel Reus, welke is genoemd in de behandelovereenkomst.

Artikel 2. Verzamelen persoonsgegevens

1. Voor een goed behandeltraject is het noodzakelijk dat PRI-therapeut een dossier van Cliënt aanlegt voor de therapie en consulten die door PRI-therapeut worden uitgevoerd. Dit is een wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO).
2. PRI-therapeut verzamelt persoonlijke gegevens van de Cliënt
- wanneer Cliënt op consult is geweest;
- wanneer Cliënt actief met PRI-therapeut communiceert via website ViaPuur.nl, per telefoon, schriftelijk (hetzij traditioneel of per email), via WhatsApp (end-to-end encryptiebeveiligd) of via de beveiligde berichten van de Via Puur cliëntenomgeving (aanbieder MijnDiAd).
3. PRI-therapeut kan het dossier van Cliënt uitbreiden met gegevens die voor de begeleiding van Cliënt noodzakelijk zijn en die na expliciete toestemming van Cliënt opgevraagd zijn bij andere zorgverleners bijvoorbeeld de huisarts, medici en eerdere behandelaars.
4. PRI-therapeut kan het dossier van Cliënt uitbreiden met gegevens van een sociaal en/of professioneel vangnet (partner, huisarts, familielid, etcetera). In noodgevallen of urgente situaties kan de PRI-therapeut daarop terugvallen.

Artikel 3. Doeleinden en rechtsgrond

Het doel en rechtsgrond voor de verzameling en opslag van persoonsgegevens van Cliënt door PRI-therapeut is:
- het opstellen en inzetten van de best passende therapie-aanpak;
- het goed kunnen uitvoeren van therapie;
- het onderhouden van regulier contact;
- en het informeren en uitvoeren van afspraken.

Artikel 4. Delen van persoonsgegevens

1. PRI-therapeut verkoopt nimmer de gegevens van Cliënt aan derden en zal deze uitsluitend aan derden verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van de behandelovereenkomst of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.
2. PRI-therapeut deelt persoons- en dossiergegevens van Cliënt enkel in de volgende gevallen:
- Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie aanvangt, bij afronding of bij een eventuele verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met expliciete toestemming van Cliënt.
- Voor gebruik tijdens intercollegiaal contact en toetsing met PRI-collega's, PRI-intervisiegroepen of andersoortige zorgverlening teneinde de kwaliteit van de PRI-therapie naar de Cliënt optimaal te kunnen waarborgen. Dit gebeurt anoniem en onherkenbaar.
- Ten behoeve van de financiële administratie, waaronder de facturatie en belastingaangiftes. Betreft een klein deel van de gegevens van Cliënt (naam, adres woonplaats, geboortedatum, eventueel een zorgverzekeringsnummer, datum consults). Uitgevoerd door de PRI-therapeut, een eventuele (administratief )medewerker van PRI-therapeut of externe accountant. Met de accountant is een verwerkingsovereenkomst afgesloten.
- Ten behoeve van onderzoeksdoeleinden of voor wetenschappelijke publicaties. Dit gebeurt anoniem en onherkenbaar.
3. PRI-therapeut maakt gebruik van externe partijen in de vorm van leveranciers. Denk hierbij aan de partij die de website ViaPuur.nl host (Webflow), online-praktijksoftware en EPD (elektronisch patiëntendossier, MijnDiAd), boekhoudsoftware (e-Boekhouden.nl), nieuwsbrief (Mailchimp) en online email (Google). Met deze partijen heeft PRI-therapeut een verwerkersovereenkomst afgesloten.
4. PRI-therapeut zal persoonlijke gegevens van Cliënt in het uiterste geval alleen vrijgeven als dit een wettelijke verplichting is of als gevolg van een gerechtelijke procedure, gerechtelijk bevel of juridische procedure.

Artikel 5. Dossiervorming, recht van inzage, correctie en verwijdering

1. PRI-therapeut maakt gebruik van een EPD. In het EPD-dossier van Cliënt zijn alle, voor de behandeling relevante informatie, terug te vinden.
2. De Cliënt heeft gedurende het behandeltraject het recht om de persoonsgegevens en dossiervorming in te zien, correcties aan te brengen en gegevens, op onderdelen of in zijn geheel te verwijderen.
3. Een eventueel bestaand fysiek dossier kan op locatie worden ingezien, maar het fysieke dossier mag de praktijk daarbij niet verlaten en mag niet in digitale vorm worden uitgewisseld.

Artikel 6. Bewaartermijn

De bewaartermijn voor de persoonsgegevens van de Cliënt vanaf het moment van beëindiging van de PRI-therapie, is 20 jaar.

Artikel 7. Recht van intrekken toestemming voor verwerking persoonsgegevens

De Cliënt heeft gedurende het behandeltraject het recht om de toestemming in de behandelovereenkomst op ieder gewenst moment in te trekken. Indien gewenst zullen alle gegevens verwijderd worden.

Artikel 8. Achtergrond en werkwijze opname van sessies

1. Het is gebruikelijk dat sessies worden opgenomen door zowel de PRI-therapeut als de Cliënt om na de sessie op een later moment af te luisteren ten behoeve van de voortgang en borging van de PRI-therapie.
2. Dit vindt alleen plaats na toestemming van de Cliënt aan het begin van de therapie en in de behandelovereenkomst.
3. Opnames van sessies worden door de PRI-therapeut bewaard op een beveiligde gegevensdrager. De Cliënt draagt zorg voor een volledige verwijdering van de eigen gemaakte opnames van de sessies na uiterlijk zes weken volgend op de datum van de opgenomen sessie.

Artikel 9. Persoonsgegevens

Door het aangaan van een overeenkomst met de PRI-therapeut verleent de Cliënt aan de PRI-therapeut uitdrukkelijk toestemming voor (automatische) verwerking van de uit de overeenkomst verkregen persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens zal PRI-therapeut uitsluitend gebruiken voor de uitvoering van de opdracht en de eigen activiteiten van de PRI-therapeut.

Artikel 10. Klachtenprocedure

De Cliënt heeft gedurende het behandeltraject en tot uiterlijk 12 maanden na beëindiging van de therapie het recht om een klachtenprocedure te starten, zoals vermeld in de Algemene voorwaarden.
Versie: 23 mei 2023